Продадени количества по документи

Количествената справка по документи е достъпна от главното меню “Справки” → “Продадени количества по документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с продадените количества артикули по документи. Справката се извършва по всички или посочен изрично вид документ, както и за определен период от време (от дата до дата).

Показаните резултати съдържат информация за продадените артикули, тяхната мярка и количество.

 

Брой издадени документи

Данните с броя документи издадени чрез системата е достъпна от главното меню “Справки” → “Брой издадени документи”.

Таз справка представлява графично представяне на броя издадени документи през последните 5 години на Вашата дейност.

Показаните видове документи са:

 • Фактури
 • Проформа-фактури
 • Стокови разписки
 • Протоколи

При пресичане на курсора с информационен стълб се показва допълнителна информация за броя, годината и вида на документите. Всяка година е отбелязана с отделен цвят за да бъде лесно разпознаваема в различните информационни групи.

Обороти по документи

Данните с оборотите е достъпна от главното меню “Справки” → “Обороти по документи”.

Таз справка представлява графично представяне на оборотите през последните 5 години на Вашата дейност.

Показаните видове документи са:

 • Фактури
 • Стокови разписки
 • Протоколи

При пресичане на курсора с информационен стълб се показва допълнителна информация за годината и стойността на издадените документи. Всяка година е отбелязана с отделен цвят за да бъде лесно разпознаваема в различните информационни групи.

Дневник за покупките

Информацията с дневника за покупките е достъпна от главното меню “Справки” → “Дневник за покупките”.

Тази справка показва данни за всички видове документи свързани с покупки извършени чрез системата.

Справката може да бъде за определен интервал от време (от дата до дата). Предвидени са функции за печат на хардуерен или софтуерен принтер, както и възможност за извличане на данните в XLS файл.

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.

Повече детайли за даден документ можете да видите чрез клик върху неговия номер в таблицата с резултатите.

Дневник за продажбите

Информацията за дневника с продажбите е достъпна от главното меню “Справки” → “Дневник за продажбите”.

Тази справка показва данни за всички видове издаден документи свързани с извършени продажби чрез системата.

Справката може да бъде за определен интервал от време (от дата до дата). Предвидени са функции за печат на хардуерен или софтуерен принтер, както и възможност за извличане на данните в опростен или подробен XLS файл (с повече детайли).

Отметката в последната колонка служи за включване и изключване на сумата от общото изчисление на справката.

Повече детайли за даден документ можете да видите чрез клик върху неговия номер в показаните резултати.

Получени документи

Справката за получени документи е достъпна от главното меню “Справки” → “Получени документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с получените и въведените в системата документи. На разположение са контроли, които позволяват да се избира какви данни да бъдат показвани, като например посочване на период от време (от дата до дата), извеждане по определен или всички доставчици, групиране по доставчик (сбор на суми от всички документи от един доставчик), начин и статус на плащане.

Изведените резултати могат да бъдат подреждани по:

 • Номер
 • Дата
 • Доставчик
 • Сума

Използвайте бутоните „XLS файл“ или „Печат“ за да запазите резултатите в XLS файл или да ги отпечатате чрез хардуерен или софтуерен принтер.

В последната колонка от таблицата с резултати е разположена отметка, която служи за добавяне и изваждане на сумата от съответния ред от общия резултат на справката.

Издадени документи

Информацията за клиенти се извежда от главното меню “Справки” → “Издадени документи”.

Таз справка представлява възможност за извличане на информация от базата данни свързана с издадените чрез системата документи. На разположение са контроли, които позволяват да се избира какви документи да бъдат показвани (фактури, проформи, стокови разписки, протоколи и др.) и какъв статус на плащане имат присвоен (платени, неплатени).

Също така има възможност за справка по име на клиент, която прави възможно извличане на всички или определен тип документи свързани с него. Освен гореописаните възможности е възможно и извличане на данни за определен период от време (от дата до дата).

Опцията „☑ Групиране по клиенти“ съкращава резултатите, като извежда общата сума на всички документи отнасящи се за различните клиенти. Например, ако за дадена фирма има издадени 10 документа по 100 лв., включването на „☑ Групиране по клиенти“ ще изведе в резултатите само 1 запис (вместо 10 единични) за фирмата но за стойност 1000 лв. (10 документа * 100 лв.).

Начин на плащане“ по подразбиране показва всички видове в резултатите. Може да се ограничи по следните критерии:

 • В брой
 • По банков път
 • На POS терминал
 • По банков път + POS терминал
 • Чрез ePay.bg
 • Частично в брой
 • Чрез насрещно прихващане
 • Наложен платеж
 • Пощенски паричен превод

Изведените резултати могат да бъдат подреждани по:

 • Номер
 • Дата на издаване
 • Име на клиент
 • Сума

Използвайте бутоните „XLS файл“ или „Печат“ за да запазите резултатите в XLS файл или да ги отпечатате чрез хардуерен или софтуерен принтер.

Наличието на символ в колонката „Плащане “ означава, че към документа има написан коментар.