Онлайн продажба

Под „Онлайн продажба“ се има предвид сделка, която не е извършена лице в лице/физически в търговския обект на регистрирания търговец.

Процедурата по регистриране на онлайн продажба е идентично с тази на нормалната продажба, с единствената разлика, че системата автоматично я отбелязва, като електронна, което в последствие се отразява в отчетите и различните видове справки.