Фактуриел и съвместимост с Наредба Н-18

Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) се нарича всяко софтуерно приложение, чрез което се извършва продажби на услуги и/или стоки чрез автоматизиран процес за обработка на информация. Под автоматизирана обработка на информация се разбира процеса от входирането до тяхното изписване/преотстъпване или продажба.

Платформата "Фактуриел" отговаря на определението СУПТО, тъй като предлага всички необходими функции и процедури, включително продажби, сторно операции, фактуриране, проследяване на продажби и връзка с фискални устройства.

Подаването на коректна информация за използвания от вас СУПТО към НАП е от изключително голямо значение, в случаите, когато управлявате продажби чрез софтуер "Фактуриел", издавате документи за продажби на вашите клиенти и съответно приемате плащания изискващи регистрация във фискално устройство.

Срокът за внедряване на СУПТО в търговските обекти е 30 септември 2019 година. До тази дата е необходимо да приведете Вашата дейност в съответствие с разпоредбите в Наредба Н-18. Там са посочени изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обекти.

Когато декларирате закупения от Вас софтуер в НАП е необходимо да посочите неговото точно наименование. Ако използвате само Фактуриел, наименованието, което трябва да декларирате в НАП е "ФАКТУРИЕЛ". Договорът за стандартна поддръжка ни задължава да ви предоставим по всяко едно време работната версия (4) на Фактуриел, отговаряща на всички условия на НАП, която Вие от своя страна също можете да предоставите на НАП. Номерът на софтуера в списъка на НАП е 68.

Лиценз за СУПТО Фактуриел може да бъде закупен само от фирмa "УЕБ АРТ" ЕООД, която е официален разпространител на софтуера. Минималният срок за ползване на софтуера е 6 месеца.

При декларирането на софтуера в НАП е необходимо да се посочи вида на инсталацията, която ползвате. ФАКТУРИЕЛ използва облачна база данни.

Датата на инсталация/инициализация на СУПТО, която трябва да посочите е същата, на която ние активираме вашия профил, след успешно заплащане на абонамент.

Логическият адрес на работната станция е името на вашия компютър. Подробна информация за това можете да получите от системния администратор обслужващ вашия бизнес. Физическото местоположение на данните създавани от Фактуриел са както следва:

  • "ФАКТУРИЕЛ" - Използваната СУБД от "ФАКТУРИЕЛ" е MySQL и са разположени на сървър в информационен център "Телепоинт" на адрес ул. Овче поле 122, 1303 София, България.

Транспортният протокол за комуникация между Фактуриел и базата данни е TCP/IP, а топологията на връзката с базата данни, която Фактуриел използва е следната:

Клиент <-> Локална мрежа <-> Приложен сървър <-> База данни.

След потвърждаване на вашата заявка за абонамент за Фактуриел, вие ще получите договор за стандартна поддръжка, който уточнява, че използвате платформата като СУПТО. При попълването на своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18), Вие следва да посочите фирмата разработчик на Фактуриел, а именно “УЕБ АРТ” ЕООД с ЕИК 147022197. В случай, че имате сключен договор с друга оторизирана фирма, следва да посочите нейните данни.

В декларацията към НАП е необходимо да посочите номерата на всички фискални устройства (ФУ), с които работите. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби със СУПТО Фактуриел, според Наредба Н-18, Вие нямате право да използвате фискални устройства (ФУ), които не са свързани със СУПТО Фактуриел. Фискалните устройства (ФУ), които използвате е задължително да отговарят на изискванията описани в Наредба Н-18.

СУПТО Фактуриел може да комуникира с богат набор от нефискални печатащи устройства, като в това число влизат лазерни принтери, термо принтери, мастилено-струйни принтери и други. В случай, че имате въпроси относно случаите, в които е редно да се ползва нефискално печатащо устройство, моля не се колебайте да зададете въпросите си към експертите на НАП.

СУПТО Фактуриел разполага с вградена функционалност за фактуриране. Освен нея, СУПТО Фактуриел предлага възможност за закупуване и активиране на модул “Склад”. Модул “Склад” е разработен според изискванията на Наредба Н-18.

При работа със СУПТО Фактуриел вие не използвате никакви външни компоненти и разширения (plug-ins) към него. Ако имате активиран модул “Склад”, посочвате него като допълнителен компонент към СУПТО Фактуриел.

СУПТО Фактуриел разполага с функционалност отговаряща на изискванията по т. 15, 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29 към чл. 52а. Това се изразява в достъп до функции за документиране на действията на потребителите в платформата.

Всички изисквания по т. 17 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство.

Всички изисквания по т. 18 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство, а именно предоставяне на информация за:

  • Обобщени данни за продажбите;
  • Данни за плащанията по продажбите;
  • Детайлни данни за продажбите;
  • Сторнирани продажби;
  • Анулирани продажби;
  • Обобщени данни за доставки;
  • Детайлни данни за доставки;
  • Движение на стоки за период;
  • Таблици с номенклатури.

Всички изисквания по т. 19 от Приложение №29 са спазени към момента на изготвяне на това ръководство. Дефиниран е одиторски профил и е наличен специализиран инструмент за достъп с права само за четене на информация и извличане на данни, необходими на инспекторите на НАП при изискване от тяхна страна.

"Фактуриел" - № 68 в СУПТО списъка на НАП

Регистриран в НАП съобразно Наредба Н-18, онлайн платформата е подходяща за малък и среден бизнес.