Импортер за СУПТО Фактуриел

СУПТО Фактуриел предоставя възможност за импортиране на поръчки/продажби в СУПТО от външни източници (онлайн магазини и др.). Услугата се предлага като допълнителна възможност и служи за автоматизиране на процеса по регистриране на продажби в СУПТО. Този импортер е одобрен от НАП като допълнителен модул към ФАКТУРИЕЛ. Ако проявявате интерес или въпроси свързани с "СУПТО импортер", моля свържете се с нас, за да научите условията за ползване.

ВАЖНО!
1. Към момента такъв начин на комуникация не е описан нито в ЗДДС, нито в Наредба Н-18 или друг закон или наредба. Този тип комуникация е описана само в схемите публикувани в уеб сайта на НАП.
2. Фискалните бонове не се печатат автоматично при постъпване на информация в СУПТО. Продажбите се преглеждат и приключват ръчно от оператор в СУПТО. При приключване на продажба се печата фискален бон. За повече информация прочетете по-надолу.

Импортер за СУПТО Фактуриел

За кого е предназначен импортера?

Импортерът е създаден в полза на потребителите на СУПТО "Фактуриел", които са собственици на уеб сайт, онлайн магазин или друг софтуер, които обработват плащания с наложен платеж или други начини изискващи издаване на фискален бон и в същия момент нямат възможност да преработят системите си като СУПТО.


Как работи СУПТО импортера?

Когато има направена поръчка например в онлайн магазин, чрез API се изпраща информация за поръчката (продажбата) към СУПТО. Информацията, която се изпраща е общата сума на поръчката, начина на плащане (ако е известен към момента), идентификатор на уеб сайта, оригинален номер на поръчка в онлайн магазина, номер на търговския обект, който ще я обработи (взима се от номенклатурния списък в СУПТО) и номер на работното място (взима се също от СУПТО). Към функцията се подава и масив с описание на поръчаните стоки/услуги. За всеки стока/услуга се изпраща информация за наименование, артикулен номер, количество, мерна единица, продажна цена. Артикулният номер е много важен ако работите с модул "Склад", тъй като чрез него се осъществява разпознаване на стоките.

Тази услуга е предназначена за най-различни платформи и уеб сайтове и поради тази причина всеки собственик определя на кое място да сложи програмния код и кога да го изпълни. СУПТО импортер Фактуриел има грижа да обработва и записва директно в базата данни всички данни, които са подадени и гарантира, че не се отклоняват поръчки по никакъв начин.

В момента на записване в базата данни има много неясни фактори отговарящи за генерирането на УНП и затова УНП се генерира винаги от СУПТО Фактуриел. Главните причина са:

  • много е вероятно СУПТО да не работи и няма как да се знае кое фискално устройство ще обработи поръчката;
  • API прави връзка на онлайн магазина с базата данни и няма пряка комуникация със СУПТО;
  • ако не работи СУПТО не може да се провери текущото състояние на фискалното устройство;
  • не се знае кой оператор ще обработи поръчката, за да се запише неговия код в УНП.
Кодът на оператора при първоначалното регистриране на продажбата в СУПТО е 0. Този код е нула, тъй като ако със СУПТО работят повече на брой оператори, в момента на импортиране не се знае кой оператор ще обработи поръчката. Когато поръчката е импортирана, тя се появява в СУПТО в списъка „ИМПОРТИРАНИ ПОРЪЧКИ”. Тези поръчки все още нямат УНП и не са присвоени към оператор и фискално устройство.

Продажби очакващи обработка в СУПТО

При първоначалното отваряне в СУПТО (натискането на поръчка от списъка с импортирани поръчки) се правят нужните проверки на фискалното устройство за свързаност. Ако то е изключено или не е в готовност на екрана излиза съобщение със съответната грешка и операцията се прекратява. Ако всичко е наред се генерира УНП по познатия начин и се записва заедно с кода на текущия оператор и кода на фискалното устройство в базата данни. След това поръчката (продажбата) става част от останалите продажби в СУПТО и се обработва по стандартния начин.


Колко струва?

Таксата за ползване на услугата е 96 лв. за година. Тя се заплаща отделно и няма връзка с таксата за СУПТО Фактуриел и модул "Склад".


Инсталация

Връзката се осъществява посредством програмния интерфейс за комуникация RESTful API. Ако софтуерът, който желаете да комуникира със СУПТО Фактуриел е написан на програмния език PHP, съхранете следния код във файл supto-fakturiel.php, който ще включите преди да изпълните функция от API. Ако използвате друг програмен език, можете да използвате показания код и да го пренапишете в зависимост от вашите нужди. В променливите $API_URL, $API_NUMBER и $API_KEY въведете стойностите, които ще получите от фирма "Уеб Арт" ЕООД след заплащане на абонаментна такса.

<?php
$API_URL = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';
$API_NUMBER = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';
$API_KEY = 'получава се от фирма УЕБ АРТ ЕООД';

function send_to_api($command, $data){
  global $API_NUMBER;
  global $API_KEY;
  $ch = curl_init();
  try{
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $API_URL.$command);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Authorization: Basic '. base64_encode($API_NUMBER.':'.$API_KEY)));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
    $response = curl_exec($ch);
    return json_decode($response);
  }catch (Exception $ex) {
    echo 'Грешка: '.$ex->getMessage();
  }finally{
    curl_close($ch);
  }
}
?>


Функции

1. Импортиране на поръчка/продажба в СУПТО

Функция/команда:sale_create
Предназначение:Използва се за импортиране на поръчки/продажби от външни източници (онлайн магазини и други) в СУПТО Фактуриел
Параметри: » sale - обект , който съдържа полета за:
  » client_number - ЕИК на клиент. Използва се 000000000 ако е частно лице
  » order_id - код на поръчка от онлайн магазин или друг външен източник
  » payment_method_id - начин на плащане - 1 - в брой, 2 - по банка, 3 - POS/карта, 4 - Epay.BG, 5 - частично в брой, 6 - насрещно прихващане, 7 - наложен платеж, 8 - пощенски паричен превод
  » total - обща сума на поръчката в лева с ДДС
  » vat_percent - ДДС % - въведете 0, 9 или 20. Ако параметърът се пропусне се използва 0% ДДС по подразбиране
  » source_id - код на източник - Задава се източника на поръчката. 1 - за първи онлайн магазин, 2 - за втори и т.н.
  » object_id - код на търговски обект. Взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО
  » station_id - код на работно място. Взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО
  » add_to_catalog - добавяне на стоката в номенклатурния списък със стоки. Въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък. Използва се главно за модул "Склад"
  » autoload_measure - използване на мерната единица от номенлатурния списък в СУПТО - 1 автоматично извличане, 0 - взима се от measure_id
  » rows - масив от обекти (редове на поръчка/продажба) със следните полета:
     » name - наименование на стока или услуга
     » quantity - количество на стока/услуга
     » measure_id - код на мерна единица - 70 за брой. Всички налични мерни единици можете да разгледате тук
     » price - продажна цена на стока/услуга в лева с ДДС
     » discount_percent - Процент търговска отстъпка, напр. 10
     » code - артикулен номер. Използва се ако се ползва модул "Склад"
Postman пример: https://fakturiel.com/api/v1/sale_create?sale={"client_number":"000000000", "order_id":123, "payment_method_id":7, "source_id":1, "object_id":0,"station_id":2, "add_to_catalog":1,"rows":[{"name":"ябълки", "quantity":4, "measure_id":70, "price":10, "discount_percent":50}, {"name":"круши", "quantity":1, "measure_id":90, "price":15}],"total":35,"vat_percent":20}
Резултат: {
    "error": 0,
    "sale": {
       "id": "428"
   }
}

JSON обект със следните полета:
» error - код на грешка *. Код 0 - означава, че всичко е наред.
» error_message - описание на грешката (ако $result->error е различен от 0)
» sale - обект с поле id, което съдържа ID на продажбата в СУПТО. Важно е да се запише към съответната поръчка за следващите проверки чрез get_sale_status
Възможни грешки: - Не е подаден параметър с детайлите на поръчката! (502)
- Не е подаден номер на поръчка/продажба. (2001)
Примерен PHP код: <?php
include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация"

$sale = new StdClass();

$sale->client_number = '000000000'; // ЕИК на клиента, 000000000 - ако е частно лице
$sale->order_id = 123; // уникален номер на поръчка/продажба от външния източник
$sale->payment_method_id = 7; // наложен платеж
$sale->source_id = 1; // ако имате един онлайн магазин, въведете 1
$sale->object_id = 0; // взима се от списъка в настройките на търг. обекти в СУПТО
$sale->station_id = 1; // взима се от списъка в настройките на работните места в СУПТО
$sale->add_to_catalog = 1; // въведете 1 ако желаете да добавите стоката в списъка с номенклатурния списък

$sale->rows = array();

// Стока 1
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 1';
$row->quantity = 4;
$row->measure_id = 70;
$row->price = 10.00;
$row->discount_percent = 50;
$sale->rows[] = $row;

// Стока 2
$row = new StdClass();
$row->name = 'Стока 2';
$row->quantity = 1;
$row->measure_id = 90;
$row->price = 15.00;
$sale->rows[] = $row;

$sale->total = 35.00; // обща сума с ДДС
$sale->vat_percent = 20; // ДДС процент

$command = 'sale_create';
$data = array('sale'=>json_encode($sale));

$result = send_to_api($command, $data);

if($result->error == 0){
echo 'Поръчката е импортирана в СУПТО с код: '.$result->sale->id; }else{
  echo $result->error_message;
}
?>

2. Получаване на статус и информация за продажба

Функция/команда:sale_get_status
Предназначение:Използва се за извличане на УНП и детайли на продажба след импортиране на поръчка в СУПТО Фактуриел
Параметри: sale_id - код на продажбата от СУПТО, която се получава след регистриране на поръчка в СУПТО чрез sale_create
Postman пример: https://fakturiel.com/api/v1/sale_get_status?sale_id=428
Резултат: {
    "error": 0,
    "sale": {
       "number": "",
       "anul": "0",
       "completed": "0",
       "device_id": "0",
       "operator_id": "0",
       "object_id": "0",
       "station_id": "2",
       "import_date": "2019-07-03 22:23:51",
       "added": "",
       "finished": "",
       "client_id": "0",
       "total": "35.00",
       "anul_date": null,
       "anul_operator_id": "0",
       "source_id": "1",
       "rows": [
          {
             "id": "555",
             "item_id": "4662",
             "name": "ябълки",
             "quantity": "4",
             "measure_id": "70",
             "price": "10",
             "discount_percent": "50",
             "row_total": "20.00",
             "code": ""
         },
          {
             "id": "556",
             "item_id": "4663",
             "name": "круши",
             "quantity": "1",
             "measure_id": "90",
             "price": "15",
             "discount_percent": "0",
             "row_total": "15.00",
             "code": ""
         }
      ]
   }
}

JSON обект със следните полета:
» error - код на грешка *. Код 0 - означава, че всичко е наред.
» error_message - описание на грешката (ако $result->error е различен от 0)
» sale - обект със следните полета:
   » import_date - време на импортиране в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
   » added - време на отваряне на продажбата в СУПТО (генериране на УНП) във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е обработена
   » finished - време на приключване на продажбата в СУПТО във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Полето е празно ако не е приключена
   » number съдържа УНП на продажбата от СУПТО
   » anul - 1 ако продажбата е анулирана в СУПТО
   » anul_date - дата на анулиране във формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss. 0000-00-00 00:00:00 - Ако не е е анулирана
   » anul_operator_id - код на оператор анулирал продажбата
   » completed - 1 ако продажбата е обработена и приключила.
   » device_id - код на фискално устройство, което е използвано за УНП.
   » operator_id - код на оператор, който е отворил продажбата в СУПТО.
   » object_id - код на търговски обект, в който е импортирана продажбата.
   » station_id - код на работно място, на който е импортирана продажбата.
   » client_id - код на клиент
   » total - обща сума
   » source_id - код на външен източник на продажба. 0 ако е регистрирана в СУПТО
   » rows - масив от обекти (редове на продажба) със следните полета:
     » id - уникален код
     » item_id - уникален код на стока/услуга
     » name - име на стока/услуга
     » quantity - количество
     » measure_id - код на мерна единица (70 за брой). Всички налични мерни единици можете да разгледате тук
     » price - продажна цена на стока/услуга в лева
     » discount_percent - процент търговска отстъпка
     » row_total - обща сума за реда
     » code - артикулен номер
Примерен PHP код: <?php
include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация"

$command = 'sale_get_status';
$data = array('sale_id'=>386);

$result = send_to_api($command, $data);

if($result->error == 0){
  $sale = $result->sale;
  echo 'Време на импортиране в СУПТО: '.$sale->import_date;
  echo 'Време на отваряне: '.$sale->added;
  echo 'Време на приключване: '.$sale->finished;
  echo 'УНП: '.$sale->number;
  echo 'Анулирана: '.$sale->anul;
  echo 'Дата на анулиране: '.$sale->anul_date;
  echo 'Код на оператор анулирал продажбата: '.$sale->anul_operator_id;
  echo 'Приключена: '.$sale->completed;
  echo 'Код на фискално устройство :'.$sale->device_id;
  echo 'Код на оператор: '.$sale->operator_id;
  echo 'Код на търговски обект: '.$sale->object_id;
  echo 'Код на работно място: '.$sale->station_id;
  echo 'Код на клиент: '.$sale->client_id;
  echo 'Обща сума: '.$sale->total;
  echo 'Код на външен източник: '.$sale->source_id;

  if(isset($sale->rows)){
    for($i = 0; $i < count($sale->rows); $i++){
      echo 'Код на ред: '.$sale->rows[$i]->id;
      echo 'Код на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->item_id;
      echo 'Име на стока/услуга: '.$sale->rows[$i]->name;
      echo 'Количество: '.$sale->rows[$i]->quantity;
      echo 'Код на мярка: '.$sale->rows[$i]->measure_id;
      echo 'Продажна цена: '.$sale->rows[$i]->price;
      echo 'Процент отстъпка: '.$sale->rows[$i]->discount_percent;
      echo 'Обща сума за реда: '.$sale->rows[$i]->row_total;
      echo 'Артикулен номер: '.$sale->rows[$i]->code;
    }
  }
}else{
  echo $result->error_message;
}
?>

3. Списък с последно издадени документи чрез API

Функция/команда:document_list
Предназначение:Използва се за получаване на списък с последно издадените фактури на клиент
Параметри: 1.type - тип документи (1 /по подразбиране/ - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол, 5 - доставки)
2.client_number - ЕИК (може да се пропусне)
3.limit - брой резултатите (ако се пропусне по подразбиране се връщат последните 5 документа)
Postman пример:https://fakturiel.com/api/v1/document_list?type=1&client_number=203772991
Резултат: {
    "error": 0,
    "documents": [
       {
          "id": "6",
          "doc_number": "0000000006",
          "doc_date": "18.06.2019",
          "total": "500.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Уеб Арт ЕООД",
          "client_number": "147022197",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "0",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "1"
      },
       {
          "id": "2",
          "doc_number": "0000000002",
          "doc_date": "03.06.2019",
          "total": "44.00",
          "payment_note": "",
          "client_name": "Уеб Арт ЕООД",
          "client_number": "147022197",
          "client_id": "1",
          "paid": "1",
          "anul": "0",
          "sent_to_client": "1",
          "doc_kind": "0",
          "payment_method_id": "0"
      },
      
   ]
}

-error - Код на грешка *
-documents - масив с намерените документи представени съдържащ обекти със следните полета:
  -id - ID
  -doc_number - Номер на документа
  -doc_kind - Вид на документа /0 - фактура, 1 - кредитно известие, 2 - дебитно известие/
  -doc_date - Дата на документа във формат YYYY-MM-DD
  -total - Сума
  -payment_method_id - Код на начин на плащане *
  -client_name - Име на клиент
  -client_number ЕИК на клиент
  -client_id - ID на клиент
  -paid - Платен /0 - неплатен, 1 - платен, 2 - частично платен/
  -anul - Анулиран /0 - активен, 1 - анулиран/
  -sent_to_client - Изпратен на клиент /показва колко пъти е изпратен/
  -payment_note - Пояснения
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
Примерен PHP код: include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация"

$command = 'document_list';
$data = array('type'=>1, 'limit'=>10); // списък с последни 10 фактури

$result = send_to_api($command, $data);
if($result->error == 0){
  $documents = $result->documents;
  for($i = 0; $i < count($documents); $i++){
    $doc = $documents[$i];
    print_r($doc);
    break;
  }
}

4. Получаване на информация за документ чрез API

Функция/команда:document_retrieve
Предназначение:Получаване на информация за документ
Параметри:1. type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. id - Код на документ
Postman пример:https://fakturiel.com/api/v1/document_retrieve?type=1&id=2
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": {
       "numbers_id": "0",
       "number": "2",
       "kind": "0",
       "date": "2019-06-03",
       "proforma_number": "5654645645",
       "proforma_date": "2019-06-12",
       "event_date": "2019-06-03",
       "place": "hhythyt",
       "cl_id": "1",
       "cl_name": "GDPR",
       "cl_place": "с.ЕЛИН ПЕЛИН",
       "cl_address": "GDPR",
       "cl_eik": "GDPR",
       "cl_dds": "GDPR",
       "cl_face": "sdafsadf",
       "cl_phone": "",
       "face": "",
       "reason": "",
       "tax_base": "36.67",
       "dds_percent": "20",
       "dds": "7.33",
       "total": "44.00",
       "retail_tax_base": "0.00",
       "retail_dds": "0.00",
       "retail_total": "0.00",
       "invoice_currency_id": "0",
       "currency_fixing": "1.95583",
       "payment_method_id": "0",
       "payment_note": "",
       "account_id": "0",
       "receiver": "sdafsadf",
       "creator": "rthhreher",
       "iban": "",
       "bank": "",
       "bic": "",
       "pay_until": "0",
       "pay_until_str": "",
       "anul": "0",
       "null_value": "",
       "added": "2019-06-03",
       "paid": "1",
       "sent_to_client": "0",
       "sent_to_accountant": "0",
       "rows": [
          {
             "row_index": "0",
             "article_name": "Зрънчо",
             "measure_id": "70",
             "quantity": "1",
             "price": "44",
             "discount": "0"
         }
      ]
   }
}

-error - Код на грешка *
-document - обект със следните полета:
    -numbers_id - Код на търговски обект - 0 - основен, 1- втори и т.н.
    -number - Номер на документ
    -kind - Подтип на фактура - 0 - фактура, 1 - кр. известие, 2 - деб. известие
    -date - Дата на документ
    -proforma_number - Номер на проформа - ако фактурата е създадена от проформа
    -proforma_date - Дата на проформа - ако фактурата е създадена от проформа
    -event_date - Дата на данъчно събитие
    -place - Място на сделката
    -cl_id - ID на клиент
    -cl_name - Име на клиента
    -cl_place - Място на клиент
    -cl_address - Адрес на клиент
    -cl_eik - ЕИК на клиент
    -cl_dds - ИН по ДДС на клиент
    -cl_face - МОЛ на клиент
    -cl_phone - Телефон на клиент
    -face - МОЛ на доставчика
    -reason - Основание за промяна при известие
    -tax_base - Данъчна основа
    -dds_percent - ДДС процент
    -dds - ДДС сума
    -total - Обща сума
    -retail_tax_base - Данъчна основа за Invoice
    -retail_dds - ДДС сума за Invoice
    -retail_total - Обща сума за Invoice
    -invoice_currency_id - ID на валута за Invoice
    -currency_fixing - Фиксинг на Invoice валута спрямо BGN
    -payment_method_id - Начин на плащане
    -payment_note - Допълнителни бележки
    -account_id - ID на банкова сметка
    -receiver - Получател
    -creator - Съставител
    -iban - IBAN - ако плащането е по банка
    -bank - Име на банка
    -bic - BIC на банка
    -pay_until - ID на плащане до - 0 - без срок, 1 - 1 ден, 2 - 2 дни, 3 - 3 дни, 4 - 1 седмица, 5 - 2 седмици, 6 - 1 месец, 7 - 45 дни, 8 - 2 месеца, 9 - 3 месеца
    -pay_until_str - Срок на плащане (текст)
    -anul - Анулиран документ - 0 - активен, 1 - анулиран
    -null_value - Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС
    -added - Дата на създаване на документ
    -paid - Платен - 0 - неплатен, 1 - платен
    -sent_to_client - Изпратен до клиент - брой изпращания
    -sent_to_accountant - Изпратен до счетоводство - брой изпращания
    -rows Редове на документа - масив от обекти със следните полета:
        1. row_index- Индекс на ред
        2. article_name- Име на стока/услуга
        3. measure_id- ID на мерна единица - за повече информация, вижте тук.
        4. quantity- Количество
        5. price- Ед. цена
        6. discount- Търговска отстъпка
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Примерен PHP код: include('supto-fakturiel.php'); // кодът е публикуван в раздел "Инсталация"

$command = 'document_retrieve';
$data = array('type'=>1, 'id'=>123);

$result = send_to_api($command, $data);
if($result->error == 0){
  print_r($result);
}

Таблица с използвани начини на плащане

КодНачин на плащане
1В брой
2По банка
3POS/карта
4Epay.BG
5Частично в брой
6Насрещно прихващане
7Наложен платеж
8Пощенски паричен превод

Таблица с кодове на грешки

КодГрешка
0Функцията е изпълнена успешно.
1Неразпознато име на функция.
3Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и.
4Грешка при изпълнение на заявка.
10Не сте се идентифицирали с ЕИК и ключ.
51Не е въведен ЕИК за достъп.
52Не е въведен API ключ за достъп.
53Грешка при осъществяване на достъп или изтекъл абонамент. Моля свържете се с нас за повече подробности
54Грешен ключ за достъп.
55Вече сте осъществили връзка. Моля използвайте някоя функция от FAPI.
56Изтекъл лиценз.
57Изтекъл абонамент за API функционалност.
104С този ЕИК вече съществува клиент в базата данни.
111Не е въведен ЕИК или ID.
112Клиентът не е открит.
121Не е посочен ID номер на клиент.
122Не е изпратен обект като втори параметър на функцията.
123Информацията за клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер, може да бъде обновявана само чрез ID.
124Не е изпратена информация за обновяване.
125Има повече от един клиент с този ЕИК/ID.
131Клиенти, за които е въведено 000000000, 111111111 или 999999999 за ЕИК номер могат да бъдат изтривани само чрез ID.
141Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или телефонен номер.
142Не са открити съвпадения.
151Нямате въведени клиенти.
204С този артикулен номер вече съществува запис в базата данни.
211Не е въведен артикулен номер или ID.
212Стоката не е открита.
225Има повече от един артикул с този номер/ID.
241Не e въведен текст за търсене. Въведете част от името или артикулния номер.
242Не са открити съвпадения.
501Не е въведен ЕИК. Можете да използвате 000000000, 111111111 или 999999999 ако не знаете ЕИК на клиента!
502Не е подаден последния параметър с детайлите на документа и редовете!
503Клиент с този ЕИК не е открит. Моля, въведете го в базата данни преди да продължите.
551След този документ има издадени други и затова не може да бъде изтрит!
571Не e въведен текст за търсене.
572Не e въведен тип за търсене.
581Не е посочен ID номер на документ.
582Документът не е открит.
591Невалидна година! Въведете число за година - напр. 2020.
592Невалиден начин на плащане! Въведете цифра от 1 до 5 или 0 за всички.
601Клиентът няма въведен email адрес.
602Документът не е асоцииран с клиент.
801Не е посочен артикулен номер.
802Не е открит продукт с този артикулен номер.
2001Не е подаден номер на поръчка/продажба.
2002Не е открита продажба с това ID в СУПТО.
2003Не е подаден параметър с детайлите на продажбата.
2004Сумата на поръчката/продажбата е 0.
2005Неразпознат начин на плащане.
2006Не са подадени редове на поръчка/продажба.
Забележка: При възникване на грешка ни пишете, за да получите повече информация.