Одиторски профил за НАП

ОДИТОРСКИ ПРОФИЛ

При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

При поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;

Този одиторски профил не е създаден по подразбиране в системата. Когато започнете работа със СУПТО “Фактуриел” е необходимо да влезете в меню “Настройки” > “Потребители” и да натиснете връзката “Конфигуриране на одиторски профил за НАП”. На екрана, който се отворя след натискане на връзката се генерира автоматично служебно потребителско име предназначено за одиторския профил. Въведете произволна парола за достъп и натиснете бутона “Запазване”.

При евентуална проверка в търговския обект, в който се използва “Фактуриел” е необходимо да предоставите данните за достъп до одитрския профил на служителя на НАП: ЕИК, потребителско име и парола за достъп. За да не изпитва трудности и проверката да мине по-бързо е желателно да му обясните и посочите как се влиза в системата. След това той ще влезе в одиторския профил и ще прегледа нужните справки и при необходимост ще  ги изтегли в Excel формат.

Към Фактуриел е създадено и допълнително приложение за запис на данни от таблиците, които са свързани с продажбите. Това приложение е предназначен за ползване от служители на НАП при данъчна проверка.

Приложението е налично за изтегляне само от администратора на системата. Това може да стане от меню „Настройки“ > „Потребители“ > „Одиторски софтуер – НАП“. В този раздел има 2 връзки. От първата се изтегля изпълнимия файл на приложението – FakturiELReports.exe, а от втората връзка се изтегля файл с конфигурационните настройки и данни за достъп до базата с данни – settings.nap. При евентуална проверка е необходимо веднага да предоставите достъп до това приложение. Необходимо е да изтеглите тези 2 файла в една папка и да стартирате изпълнимия файл FakturiELReports.exe. Чрез това приложение проверяващите ще имат възможност да заредят предварително подготвени справки и да ги запишат в Excel файл.

След края на проверката ви препоръчваме да премахнете файловете от вашия компютър, тъй като чрез тях може да бъде изтеглена цялата информация за вашия бизнес – в това число – информация за клиенти, стоки, продажби, плащания и т.н.

Справките, които сме изброили по-долу могат да бъдат филтрирани по различни критерии (потребител, търговски обект, работно място, фискално устройство и др.). Тези справки да достъпни както от одиторския профил, така и от допълнителното приложение, което може да се изтегли от системата и е разработено специално за нуждите на НАП.

 

 1. Потребителски действия

В базата с данни се записва основни потребителски действия, които извършват потребителите. За всяко действие се записва кода на потребителя, който го е извършил, имената,  длъжността (тъй като в софтуера не е дефинирано понятието роля сме заместили тази информация с длъжност) и датата и часа на действието. За някои видове действия се записва допълнителна информация – напр. за продажбите – УНП номер, за вход – IP адреса и др.

 

 • Вход в системата – съдържа IP адреса
 • Изход от системата
 • Добавяне на потребител
 • Промяна на потребител
 • Промяна на права на потребител
 • Добавяне на нова стока/услуга
 • Промяна на стока/услуга
 • Добавяне на доставчик
 • Промяна на доставчик
 • Добавяне на клиент
 • Промяна на клиент
 • Добавяне на търговски. обект
 • Промяна на търговски обект
 • Добавяне на работно място
 • Промяна на работно място
 • Издава фактура
 • Регистрира доставка
 • Издава проформа
 • Издава разписка
 • Издава протокол
 • Нова продажба
 • Анулиране на продажба
 • Сторниране на продажба

 

 1. Обобщени данни за продажби (18.1 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален №“,“Системен №“,“Код на обект“,“Обект“,“Дата на откр.“,“Време откр.“,“Код работно място“,“Код на оператор“,“Обща сума без ДДС“,“Отстъпка“,“ДДС“,“Дължима сума“,“Фактура №“,“Фактура дата“,“Дата на прикл.“,“Време прикл.“,“Клиент код“,“Клиент име“

 1. Данни за плащанията по продажбите (18.2 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“Дата на откр.“,“Дата на прикл.“,“Обща сума по продажба“,“Дата на плащане“,“Код на оператор“,“Платена сума без ДДС“,“ДДС“,“Вид на плащането“,“№ на ФУ“

 1. Детайлни данни за продажбите (18.3 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“№ на стока/услуга“,“Наименование на стока“,“Количество“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“

 1. Сторнирани продажби  (18.4 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“№ на стока/услуга“,“Стока“,“К-во“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“,“Дата на прикл.“,“Време прикл.“,“Дата на сторн.“,“Време сторн.“,“№ на ФУ“,“№ оператор“

 1. Анулирани продажби  (18.5 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Уникален № на продажба“,“Системен № на продажба“,“№ на стока/услуга“,“Стока“,“К-во“,“Цена без ДДС“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС ставка“,“ДДС сума“,“Обща сума“,“Дата на откр.“,“Време на откр.“,“Дата на анул.“,“Време на анул.“,“№ оператор“

 1. Обобщени данни за доставки  (18.6 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „ID на запис“,“Дата на доставка“,“Време на дост.“,“Код на оператор“,“Доставчик – код“,“Доставчик – име“,“Фактура №“,“Фактура – дата“,“Сума на доставката без ДДС“,“Отстъпка“,“ДДС – сума“,“Обща сума“,“Вид на плащането“

 

 1. Детайлни данни за доставки  (18.7 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код на доставка“,“Код на стоката“,“Наименование на стоката“,“Количество“,“Единична цена“,“Отстъпка (сума)“,“ДДС сума“,“Обща сума“

 1. Движение на стоки за период  (18.8 от Приложение № 29 към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код на стока“,“Наименование на стоката“,“К-во в началото“,“Ст-ст в началото“,“Деб. оборот за периода – к-во“,“Деб. оборот за периода – ст-ст“,“Кр. оборот за периода – к-во“,“Кр. оборот за периода – ст-ст“,“К-во в края“,“Стойност в края“

 1. Стоки/услуги (18.9.1 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Доставчици (18.9.2 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“ЕИК“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Клиенти (18.9.3 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“ЕИК“,“Наименование“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Видове операции (действия)(18.9.4 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“

 1. Видове плащания (18.9.5 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“

 1. Търговски обекти (18.9.6 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Местонахождение“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Работни места (18.9.7 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“,“Търговски обект“,“№ на ФУ“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Потребители (оператори) (18.9.8 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Имена по документи“,“Дата на конф.“,“Дата на посл. промяна“,“Дата на деактивиране“

 1. Роли на потребителите (18.9.9 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: В софтуера не съществува понятие роля

 1. Права, присвоявани на ролите (18.9.10 от Приложение № 29  към чл. 52 на Наредба Н-18)

Полета: „Код“,“Наименование“