Потребители

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Потребители“.

От тук се управляват потребителите (служителите), които имат достъп до системата. По подразбиране винаги има един потребител, администратор, който не може да бъде деактивиран и който има достъп до всички функции в софтуера. Администраторът може да добавя допълнителни потребители с различни нива на достъп и права за работа.

Добавяне на потребител

За да добавите нов профил в софтуера, моля натиснете бутона „Добавяне на данни за нов потребител„.

При добавяне на данни за нов акаунт се въвеждат следните данни:

 • Потребителско име – произволно избрано (на кирилица или латиница), препоръчва се да е кратко, може да бъде първото име на служителя;
 • Имена по документ – служи за административно ползване и личен архив на администратора;
 • Заемана длъжност – поста, на който е назначен служителя (касиер, мениджър или друго);
 • Email – електронна поща, с която да бъде асоцииран новия акаунт;
 • Парола за уеб достъп – паролата, с която ще се идентифицира потребителя в софтуера преди да започне работа с него.

Работни права

В раздел (таб) „Работни права“ се посочват функционалностите, до които даден потребител може да има достъп. Всяка функционалност е описана с кратко име и възможност за включване или изключване. Включената функционалност означава, че потребителят има достъп до нея. Функционалностите са разделени на няколко основни групи, измежду които „Обща функционалност“ и „Склад“.

Търговски обекти

В раздел (таб) „Търговски обекти“ се посочва, до кои такива съответния потребител има достъп за работа чрез платформата. Пред наименованието на всеки обект има отметка, която ако бъде включена би означавало, че потребителя има достъп до него. За добавяне, деактивиране или промяна на информация за обект, моля последвайте връзката „Управление на търговски обекти и номерации„.

Активност

Раздел (таб) „Активност“ предоставя достъп до история на действията на избрания потребител. За да достъпите тази информация, моля използвайте бутона „Преглед на действията„.

Справката за извършени действия представлява таблица с няколко колонки, измежду които дата/час, действие, потребител, позиция и IP/информация. Към самата справка е предвидена възможност за филтриране на данните за посочен период от време, по действие и по потребител. Потребителските действия, за които може да се извърши справка са:

 • Вход
 • Изход
 • Въвеждане на потребител
 • Промяна на потребител
 • Промяна на права на потребител
 • Нова стока
 • Промяна на стока
 • Нов доставчик
 • Промяна на доставчик
 • Нов клиент
 • Промяна на клиент
 • Нов търг. обект
 • Промяна на търг. обект
 • Ново работно място
 • Промяна на работно място
 • Издава фактура
 • Регистрира доставка
 • Издава проформа
 • Издава разписка
 • Издава протокол
 • Нова продажба
 • Анулиране на продажба
 • Сторниране на продажба

Редактиране и деактивиране на потребител

Ако преди това имате въведени други потребители, чрез менюто отляво можете да ги редактирате.

Използвайте бутона „Деактивиране„, когато желаете да премахнете вече съществуващ потребител. Това действие ще преустанови достъпа му до системата и ще деактивира всички данни свързани с активността на този акаунт.