Системни настройки

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Системни настройки“.

Системните настройки представляват група от възможности за настройка свързани с общата работа на системата и улесняващи работата на нейните потребители. Чрез по-прецизна настройка на системата можете да ускорите процесите при вашата работа със софтуера. Настройките са разделени на няколко основни групи, както следва:

Обща работна среда

 • Стартов прозорец – позволява посочване на страница, която да бъде отворена по подразбиране след идентифициране в системата;
 • Основна валута – посочва се основната валута, с която работите. Промяната на тази валута в по-късен етап не преизчислява автоматично вече издадени документи чрез софтуера.

Оперативен шаблон

Шаблоните са предефинирани от софтуера и не могат да се редактират по никакъв начин от потребителския интерфейс на програмата. Също така в софтуера не е разрешено създаването на произволни шаблони, които да могат да се ползват при издаване или отпечатване на първични или други видове счетоводни документи, включително  фактура, проформа, протокол, поръчка и заявка. Шаблоните предоставени от софтуера служат само за визуално оформяне и въвеждане на необходимата информация.

 • Работен шаблон при издаване –  Системата поддържа два вида шаблони, които се ползват за издаване на документи – „Оптимизиран“ и „Класически“. Разликата между двата шаблона е само начина на подредба на различните информационни блокове и графичния облик на формите.
 • Цветови режим – Определя първоначален режим за всички оператори. Поддържат се два режима – дневен (светъл) и нощен (тъмен).

Автоматизиране при плащане

 • Начин на плащане по подразбиране – посочва се начин на плащане, който да се използва винаги по подразбиране. Поддържани начини на плащане са:
  1. В брой
  2. По банков път
  3. На POS терминал
  4. Чрез ePay.bg
  5. Частично в брой
  6. Чрез насрещно прихващане
  7. Наложен платеж
  8. Пощенски паричен превод
 • Банкова сметка по подразбиране – посочва се предпочитана банкова сметка, която да се посочва винаги по подразбиране в издаваните документи чрез системата. Списъкът с банкови сметка се извлича автоматично от предварително въведените такива в меню „Номенклатури“ → „Банкови сметки“.
 • Отбелязване на документа като платен при издаване на фактура от него  – Включването на тази опция прави възможно автоматизирането на процеса по промяна на статуса на документите при автоматичното издаване на фактури използвайки съдържащите се в тях данни. Пример: имате проформа-фактура, която преобразувате във фактура оригинал. Ако опцията е включена, проформа-фактурата автоматично ще бъде отбелязана като платена.

Допълнителни функции и проверки

 • Проверка за съществуващи клиенти по ЕИК при добавяне – Проверява дали въведения ЕИК отговаря на вече съществуващ клиент в базата данни.
 • Автоматично дописване на артикули при издаване на документ – Включва разширена възможност за намиране и дописване имена на артикули при въвеждане. Изключете ако желаете да използвате стандартната функция на браузъра.
 • Възможност за заключване на редакция на стари документи – Прави възможно заключването на документи, издадени през изминал период от време. Информацията в заключените документи не може да бъде редактирана.
 • Редовете с отрицателни суми не влияят на данъчната основа – Включването на тази опция се използва в случаи, когато наличието на ред с авансова плащане в даден документ, не би трябвало да влияе на общата изчислена данъчна основа.

Десетични единици

 • Точност при единични цени – точност на стойност на артикули в случаите, когато се работи с единични цени.
 • Точност при сумиране  – точност на закръгляне в случаите, когато единичните цени се сумират.

Артикулни маркери

Артикулните маркери представляват кратки текстови етикети, които могат да бъдат прикачени към всеки един артикул. Това прави възможно лесното разпознаване на специални продукти или артикули със специални изисквания или състояние. Въведените и включени артикулни маркери се визуализират в „Инвентар“ → „Списък стоки и услуги“.

Присвояване на артикулен маркер към продукт се осъществява чрез единичен клик на иконата за състояние ( ✔ или ✖ ). Изключените маркери в настройките не се използват от системата и съответно не се визуализират в списъците със стоки и услуги.

Отпечатване на документи

 • Избор на шаблон при печат  – При оформянето на документите във вид на печат се използват специализирани шаблони, които изглеждат по различен начин в зависимост от Вашите предпочитания. По подразбиране се използва т. нар. Основен шаблон, който представлява съвсем изчистена таблична структура и отговаря на масовите използвани и познати ни първични счетоводни документи. Като допълнителни възможности са включени още няколко шаблона, които могат да бъдат използвани по Ваше усмотрение.
 • Заглавие на протокол – протоколите са популярни документи, чиято структура често се използва за други под-видове протоколи или различни видове бланки. От тук можете да посочите вашето предпочитание. Към момента на писане на това ръководство, поддържаните типове документи са:
  • Приемо-предавателен протокол
  • Протокол
  • Поръчка
  • Опис
  • Оферта
  • Гаранционна карта
  • Заявка
  • Потвърждение на заявка
  • Договор
 • Заглавие на стокова разписка -по примера на протоколите, на Ваше разположение е същата функционалност но за документите със структура на стокова разписка.  Към момента на писане на това ръководство, поддържаните типове документи от този тип са:
  • Стокова разписка
  • Складова разписка
  • Гаранционна карта
  • Заявка
  • Потвърждение на заявка
  • Търговски документ
 • Генериране и печат на идентификационен шифър – включването на тази опция отпечатва в края на всеки документ (ако избрания шаблон го позволява) малък идентификационен шифър, удостоверяващ издаването на документа чрез нашата платформа.

Брой изведени записи на страница

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, по колко броя документи да бъдат показвани на текущия екран, преди резултатите да бъдат пренесени на следваща страница.

Включен ДДС по подразбиране

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, дали и в какъв размер ДДС да бъде включен автоматично. Това означава, че избрания ДДС процент ще се попълва автоматично всеки път при издаване на нов документ чрез платформата.

Срок на плащане по подразбиране

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, какъв срок за плащане да бъде посочван автоматично при издаване на нов документ. По подразбиране е посочена опцията „Без срок“.