Справка „Обороти и печалби“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Обороти и печалби“.

Тази справка е предназначена за извличане на данни свързани с оборота и печалбата по дати и зададен период от време (от дата до дата).

След изпълнение на заявката, под времевия филтър ще намерите данните в табличен вид разделени по дни, оборот и печалба. На последния ред се намира сбора на дните и сумите с оборот и печалба за посочения период от време в справката. Датите са връзки към подробна информация за съответния ден. При клик се отваря допълнителна таблица съдържаща подробна справка за оборота и печалбата за посочения ден.

Таблицата съдържа полезна информация, като:

  • Час
  • Придружаващ документ (ако има такъв)
  • Наименование на артикул
  • Количество
  • Доставна цена
  • Продажна цена
  • Търговска отстъпка в проценти (ТО %)
  • Оборот
  • Печалба

В дъното на таблицата се показват общите стойности съответно на оборота и печалбата за деня.