Справка „Текущи наличности“

Този вид справки са достъпни от главното меню “Склад” → Справка „Текущи наличности“.

Тази справка служи за извеждане на информация относно наличностите в склада. На разположение са филтри и търсене на артикул по име, количества (всички, критични или без нулеви) и дата.

Бутонът „XLS файл“ запазва изведените данни в Excel файл.

Данните са представени в табличен вид, като информацията включва наименование на артикул, код, наличност (+/-), мярка, доставна цена, изчислена стойност на стоката и пояснения.