Брой издадени документи

Данните с броя документи издадени чрез системата е достъпна от главното меню “Справки” → “Брой издадени документи”.

Таз справка представлява графично представяне на броя издадени документи през последните 5 години на Вашата дейност.

Показаните видове документи са:

  • Фактури
  • Проформа-фактури
  • Стокови разписки
  • Протоколи

При пресичане на курсора с информационен стълб се показва допълнителна информация за броя, годината и вида на документите. Всяка година е отбелязана с отделен цвят за да бъде лесно разпознаваема в различните информационни групи.