Обороти по документи

Данните с оборотите е достъпна от главното меню “Справки” → “Обороти по документи”.

Таз справка представлява графично представяне на оборотите през последните 5 години на Вашата дейност.

Показаните видове документи са:

  • Фактури
  • Стокови разписки
  • Протоколи

При пресичане на курсора с информационен стълб се показва допълнителна информация за годината и стойността на издадените документи. Всяка година е отбелязана с отделен цвят за да бъде лесно разпознаваема в различните информационни групи.