Справки към „Продажби“

Справки към  СУПТО „Фактуриел“:

Дневен оборот – Извежда данни за дневния оборот с възможност за показване на всички продажби, продажбите само в търговския обект или само регистрираните, като онлайн продажби;

Движение на стока – Извежда данните за всички движение на посочен артикул, заедно с информация за текущото му количество в склада. Резултатите могат да се филтрират за период от време (от дата до дата). Данните са систематизирани в табличен вид и съдържат: дата, вид операция, количество, цена, отстъпка, стойност, име на обект и служител;

Получена стока – Извежда данни за получена стока за посочен интервал от време (от дата до дата). Данните са систематизирани в табличен вид и съдържат: дата и час, каталожен номер, артикул, количество, цена без ДДС, цена с ДДС, търговска отстъпка и сума;

Наличности по групи – Извежда данни за наличности за артикули разделени по групи и доставчици за определен период от време (от дата до дата). Данните са систематизирани в табличен вид и съдържат: каталожен номер, име на артикул, текуща наличност, продажби, цена, средна доставна цена и надценка в проценти.

Обороти и печалби – Извежда данни за обороти и печалби по дни с възможност за отпечатване на хардуерен или софтуерен принтер или създаване на Excel файл. Възможно е филтриране по времеви интервал (от дата до дата), по дни от седмицата (всички или поединично), по търговски обект и по тип продажби (в търговски обект или онлайн).

Продажби – Извежда данни за извършените продажби по зададен период от време (от дата до дата) с допълнителни възможности за филтриране на резултатите по обект, тип продажба, фискално устройство, реализирани, сторнирани или анулирани продажби, начини на плащане и по номер на продажба. Самата справка може да бъде оформена като „Нормална“ или „Детайлна справка за НАП“.

Плащания – Извежда данни за извършените плащания по зададен период от време (от дата до дата) с допълнителни възможности за филтриране на резултатите по обекти, фискални устройства, видове и начини на плащания. Като допълнителна функция е предвидена справка по номер на бележка или сканиране на QR код. Данните се извеждат в таблица съдържаща информация за номер на продажба, дата и час, търговски обект, потребител, фискално устройство, начин на плащане и сума. Повече информация за самата продажба може да бъде изведена при клик на сумата в последната колонка на таблицата.

Проверка на наличност – Извършване на проверка за наличност и цена на артикул без необходимост от отваряне на продажба и генериране на УНП. Справката има по-скоро информационен характер и служи за бързо откриване и редактиране на артикули. Извършените проверки автоматично се запаметяват от системата и могат лесно да бъдат прехвърлени в продажба или анулирани (занулени).