Снимки

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Снимки“.

Към всеки артикул може да бъде асоциирано малко по размер изображение, служещо като референция за съответния артикул.

Включване на изображенията

Включването на опцията „Добавяне на продуктови снимки“ активира тази функционалност в платформата.

Съхранение и обработка на продуктови изображения

 • Начин на съхранение – избор на сървър, където да бъдат съхранявани продуктовите изображения. Възможностите са:
  • Не е избран
  • Системен хостинг (media.fakturirane.com) – използва се наш, автоматично конфигуриран медиен сървър
  • Външен (собствен) хостинг – използва се ваш собствен сървър, където следва да бъде качен и конфигуриран скрипт за изпълнение
 • URL на скрипт – попълва се само, когато за начин на съхранение е избрана опцията „Външен (собствен) хостинг“. Актуален пример за скрипт, който трябва да бъде използван можете да намерите в меню „Настройки“ → „Снимки“.

 

Експорт на данни

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Експорт на данни“.

Експорт на продукти

Системата предлага възможност за експорт на продукти към друг счетоводен софтуер или онлайн магазин в следните формати:

 • JSON
 • XML
 • CloudCart

За повече информация, моля посетете „Настройки“ → „Експорт на данни“.  В случай на необходимост от друг вид формат за експорт, моля свържете се с нас.

Отдалечена връзка

Въведете IP адреса сочещ към сървъра на Вашия онлайн магазин или мястото, от което желаете да достъпвате данните. Ключът за достъп се състои от латински букви, тире и цифри, без разстояния между символите.

Сигурност

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Сигурност“.

Парола за достъп

За да смените паролата си за достъп, моля въведете първо старата и след това в полетата по-долу напишете два пъти новата парола.

Ограничаване на достъп

За да ограничите достъпа до системата, моля въведете IP адреси, от които желаете да може да се осъществява достъп. Към текущия момент се поддържат само IPv4 адреси. Веднъж въведен, IP адрес може да бъде премахнат, чрез линка „Деактивиране„.

Мерни единици

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Мерни единици“.

Платформата разполага с набор от над 70 мерни единици, готови за активиране и използване.

Включете мерните единици, с които възнамерявате да работите. Изберете ги в последователността, в която желаете да се виждат в системата. В случай, че Ви е необходима мерна единица, която не присъства в списъка, моля свържете се с нас за да я добавим.

Основания

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Основания“.

Настройка и дефиниране на основания, които да бъдат използвани в последствие при издаване на документи. Предвидена е функция за търсене по име или част от име на основание.

Всяко основание има собствено наименование, което може да бъде въведено на български и английски език, с цел правилното му изписване, когато се използва в чуждоезични документи. Освен това, всяко основание може да бъде асоциирано с тип документ, както и да бъде посочено и използвано по подразбиране само в някои типове документи, както е посочено в примера по-горе. За да промените всяко едно от тези предпочитания, моля кликнете върху линковете в колонките „За документ“ и „По подразбиране„.

За добавяне на основание, моля използвайте бутона „Добавяне на основание„.

Invoice настройки

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Invoice настройки“.

Данните попълнени в наличните полета се използват при печат на чуждоезикови документи, като например Invoice. Моля, попълнете коректно вашите данни по начин, по който желаете да се показват в документите, които издавате. Правилно попълнената информация спестява нуждата от ръчно коригиране в последствие.

Включване на чуждоезикова съвместимост

 • Invoice съвместимост с английски език – тази отметка включва чуждоезиковата функционалност в платформата. Ако е изключена, дори при попълнени данни в останалите полета, чуждоезиковите функции няма да бъдат достъпни за ползване от потребителите.
 • Основна валута – избор на валута, която да бъде използвана при печат на чуждоезикови документи. Предоставена е възможност за избор от над 15 валути, измежду които евро (EUR), щатски долар (USD), британска лира (GBP) и други. Промяната валутата в по-късен етап няма да преизчисли автоматично вече издадените фактури и други документи.
 • Управление на валути и курсове – линка отваря страница, където можете да активирате и деактивирате валути, както и да променяте техния фиксинг. Промяната на фиксинга в по-късен етап няма да преизчисли автоматично вече издадените фактури и други документи.

Чуждоезични данни

Въведете пълното наименование на вашата фирма или организация както желаете да се вижда при печат на чуждоезикови документи, като например Invoice. Същото важи и за населеното място, адреса по регистрация, имената на директор/управител и съставител. Въведените имена не се транслитерират и се отпечатват в документите в вида, в който са въведени тук. За телефонен номер може да бъде използван различен от този посочен в „Настройки“ → „Фирмен профил“.

Системни настройки

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Системни настройки“.

Системните настройки представляват група от възможности за настройка свързани с общата работа на системата и улесняващи работата на нейните потребители. Чрез по-прецизна настройка на системата можете да ускорите процесите при вашата работа със софтуера. Настройките са разделени на няколко основни групи, както следва:

Обща работна среда

 • Стартов прозорец – позволява посочване на страница, която да бъде отворена по подразбиране след идентифициране в системата;
 • Основна валута – посочва се основната валута, с която работите. Промяната на тази валута в по-късен етап не преизчислява автоматично вече издадени документи чрез софтуера.

Оперативен шаблон

Шаблоните са предефинирани от софтуера и не могат да се редактират по никакъв начин от потребителския интерфейс на програмата. Също така в софтуера не е разрешено създаването на произволни шаблони, които да могат да се ползват при издаване или отпечатване на първични или други видове счетоводни документи, включително  фактура, проформа, протокол, поръчка и заявка. Шаблоните предоставени от софтуера служат само за визуално оформяне и въвеждане на необходимата информация.

 • Работен шаблон при издаване –  Системата поддържа два вида шаблони, които се ползват за издаване на документи – „Оптимизиран“ и „Класически“. Разликата между двата шаблона е само начина на подредба на различните информационни блокове и графичния облик на формите.
 • Цветови режим – Определя първоначален режим за всички оператори. Поддържат се два режима – дневен (светъл) и нощен (тъмен).

Автоматизиране при плащане

 • Начин на плащане по подразбиране – посочва се начин на плащане, който да се използва винаги по подразбиране. Поддържани начини на плащане са:
  1. В брой
  2. По банков път
  3. На POS терминал
  4. Чрез ePay.bg
  5. Частично в брой
  6. Чрез насрещно прихващане
  7. Наложен платеж
  8. Пощенски паричен превод
 • Банкова сметка по подразбиране – посочва се предпочитана банкова сметка, която да се посочва винаги по подразбиране в издаваните документи чрез системата. Списъкът с банкови сметка се извлича автоматично от предварително въведените такива в меню „Номенклатури“ → „Банкови сметки“.
 • Отбелязване на документа като платен при издаване на фактура от него  – Включването на тази опция прави възможно автоматизирането на процеса по промяна на статуса на документите при автоматичното издаване на фактури използвайки съдържащите се в тях данни. Пример: имате проформа-фактура, която преобразувате във фактура оригинал. Ако опцията е включена, проформа-фактурата автоматично ще бъде отбелязана като платена.

Допълнителни функции и проверки

 • Проверка за съществуващи клиенти по ЕИК при добавяне – Проверява дали въведения ЕИК отговаря на вече съществуващ клиент в базата данни.
 • Автоматично дописване на артикули при издаване на документ – Включва разширена възможност за намиране и дописване имена на артикули при въвеждане. Изключете ако желаете да използвате стандартната функция на браузъра.
 • Възможност за заключване на редакция на стари документи – Прави възможно заключването на документи, издадени през изминал период от време. Информацията в заключените документи не може да бъде редактирана.
 • Редовете с отрицателни суми не влияят на данъчната основа – Включването на тази опция се използва в случаи, когато наличието на ред с авансова плащане в даден документ, не би трябвало да влияе на общата изчислена данъчна основа.

Десетични единици

 • Точност при единични цени – точност на стойност на артикули в случаите, когато се работи с единични цени.
 • Точност при сумиране  – точност на закръгляне в случаите, когато единичните цени се сумират.

Артикулни маркери

Артикулните маркери представляват кратки текстови етикети, които могат да бъдат прикачени към всеки един артикул. Това прави възможно лесното разпознаване на специални продукти или артикули със специални изисквания или състояние. Въведените и включени артикулни маркери се визуализират в „Инвентар“ → „Списък стоки и услуги“.

Присвояване на артикулен маркер към продукт се осъществява чрез единичен клик на иконата за състояние ( ✔ или ✖ ). Изключените маркери в настройките не се използват от системата и съответно не се визуализират в списъците със стоки и услуги.

Отпечатване на документи

 • Избор на шаблон при печат  – При оформянето на документите във вид на печат се използват специализирани шаблони, които изглеждат по различен начин в зависимост от Вашите предпочитания. По подразбиране се използва т. нар. Основен шаблон, който представлява съвсем изчистена таблична структура и отговаря на масовите използвани и познати ни първични счетоводни документи. Като допълнителни възможности са включени още няколко шаблона, които могат да бъдат използвани по Ваше усмотрение.
 • Заглавие на протокол – протоколите са популярни документи, чиято структура често се използва за други под-видове протоколи или различни видове бланки. От тук можете да посочите вашето предпочитание. Към момента на писане на това ръководство, поддържаните типове документи са:
  • Приемо-предавателен протокол
  • Протокол
  • Поръчка
  • Опис
  • Оферта
  • Гаранционна карта
  • Заявка
  • Потвърждение на заявка
  • Договор
 • Заглавие на стокова разписка -по примера на протоколите, на Ваше разположение е същата функционалност но за документите със структура на стокова разписка.  Към момента на писане на това ръководство, поддържаните типове документи от този тип са:
  • Стокова разписка
  • Складова разписка
  • Гаранционна карта
  • Заявка
  • Потвърждение на заявка
  • Търговски документ
 • Генериране и печат на идентификационен шифър – включването на тази опция отпечатва в края на всеки документ (ако избрания шаблон го позволява) малък идентификационен шифър, удостоверяващ издаването на документа чрез нашата платформа.

Брой изведени записи на страница

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, по колко броя документи да бъдат показвани на текущия екран, преди резултатите да бъдат пренесени на следваща страница.

Включен ДДС по подразбиране

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, дали и в какъв размер ДДС да бъде включен автоматично. Това означава, че избрания ДДС процент ще се попълва автоматично всеки път при издаване на нов документ чрез платформата.

Срок на плащане по подразбиране

За всеки един от посочените видове документи е налична възможност за настройка, какъв срок за плащане да бъде посочван автоматично при издаване на нов документ. По подразбиране е посочена опцията „Без срок“.

Потребители

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Потребители“.

От тук се управляват потребителите (служителите), които имат достъп до системата. По подразбиране винаги има един потребител, администратор, който не може да бъде деактивиран и който има достъп до всички функции в софтуера. Администраторът може да добавя допълнителни потребители с различни нива на достъп и права за работа.

Добавяне на потребител

За да добавите нов профил в софтуера, моля натиснете бутона „Добавяне на данни за нов потребител„.

При добавяне на данни за нов акаунт се въвеждат следните данни:

 • Потребителско име – произволно избрано (на кирилица или латиница), препоръчва се да е кратко, може да бъде първото име на служителя;
 • Имена по документ – служи за административно ползване и личен архив на администратора;
 • Заемана длъжност – поста, на който е назначен служителя (касиер, мениджър или друго);
 • Email – електронна поща, с която да бъде асоцииран новия акаунт;
 • Парола за уеб достъп – паролата, с която ще се идентифицира потребителя в софтуера преди да започне работа с него.

Работни права

В раздел (таб) „Работни права“ се посочват функционалностите, до които даден потребител може да има достъп. Всяка функционалност е описана с кратко име и възможност за включване или изключване. Включената функционалност означава, че потребителят има достъп до нея. Функционалностите са разделени на няколко основни групи, измежду които „Обща функционалност“ и „Склад“.

Търговски обекти

В раздел (таб) „Търговски обекти“ се посочва, до кои такива съответния потребител има достъп за работа чрез платформата. Пред наименованието на всеки обект има отметка, която ако бъде включена би означавало, че потребителя има достъп до него. За добавяне, деактивиране или промяна на информация за обект, моля последвайте връзката „Управление на търговски обекти и номерации„.

Активност

Раздел (таб) „Активност“ предоставя достъп до история на действията на избрания потребител. За да достъпите тази информация, моля използвайте бутона „Преглед на действията„.

Справката за извършени действия представлява таблица с няколко колонки, измежду които дата/час, действие, потребител, позиция и IP/информация. Към самата справка е предвидена възможност за филтриране на данните за посочен период от време, по действие и по потребител. Потребителските действия, за които може да се извърши справка са:

 • Вход
 • Изход
 • Въвеждане на потребител
 • Промяна на потребител
 • Промяна на права на потребител
 • Нова стока
 • Промяна на стока
 • Нов доставчик
 • Промяна на доставчик
 • Нов клиент
 • Промяна на клиент
 • Нов търг. обект
 • Промяна на търг. обект
 • Ново работно място
 • Промяна на работно място
 • Издава фактура
 • Регистрира доставка
 • Издава проформа
 • Издава разписка
 • Издава протокол
 • Нова продажба
 • Анулиране на продажба
 • Сторниране на продажба

Редактиране и деактивиране на потребител

Ако преди това имате въведени други потребители, чрез менюто отляво можете да ги редактирате.

Използвайте бутона „Деактивиране„, когато желаете да премахнете вече съществуващ потребител. Това действие ще преустанови достъпа му до системата и ще деактивира всички данни свързани с активността на този акаунт.

Фискални устройства

Предварителна подготовка на фискално устройство (касов апарат)

За да се свърже правилно СУПТО с фискалното устройство е необходимо да се направят следните настройки:

1. Преминаване в режим „Фискален принтер“ (PC)

Касовите апарати трябва да бъдат превключени в режим фискален принтер. По подразбиране тази настройка е изключена. За правилната комуникация със софтуера е много важно да настройте устройството в режим „Фискален принтер“.

 • Настройка на Tremol: 1. Натиска се бутон MODE; 2. Навигира се със стрелките до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Навигира се до ПАРАМЕТРИ; 6. Натиска се TOTAL; 7. Навигира се до „11. Фиск. принтер.“; 8. Променя се стойността ДА/НЕ чрез натискане на бутон TOTAL до „ДА“.
 • Настройка на Datecs: 1. С Power бутона се влиза в главното меню; 2. Със стрелките се придвижвате до „Връзка с РС“; 3. Натиска се бутона TL за активиране.
 • Настройка на Daisy: 1. Натиска се бутона М няколко пъти докато се появи надпис PC; 2. Въвеждат се 9999 и се натиска бутона CLK; 3. На екрана се появява рисунка на USB куплунг.
 • Настройка на Eltrade: 1. В главното меню се избира режим „1.Регистрация“, чрез натискане на клавиш “1” или с позициониране с D2 и D4; 2. Потвърждава се с TOTAL.

2. Промяна на парола на оператор на фискално устройство

СУПТО работи само с Оператор 1 на фискалното устройство. В зависимост от модела на вашето фискално устройство е необходимо да въведете парола на Оператор 1.

 • 0000 – за всички модели на Tremol (1. Натиска се бутон MODE; 2.  Със стрелките се отива до ПРОГРАМИРАНЕ; 3. Въвежда се 33333; 4. Натиска се бутон TOTAL; 5. Със стрелките се отива до КОНФИГУРАЦИИ; 6. Натиска се бутон TOTAL; 7. Отива се до „ПАРОЛИ“; 8. Натиска се бутон TOTAL; 9. Отива се до „ПАРОЛА P“; 10. Натиска се бутон TOTAL; 11. Въвежда се 0000; 12. Натиска се бутон TOTAL); 
 • 0000 – за Datecs (P и X модели – Datecs FP-650, Datecs FP-800, Datecs FP-2000, Datecs FMP-10, Datecs SK1-21F, Datecs SK1-31F, Datecs DP-25X, Datecs FMP-350X, Datecs FP-700X, Datecs WP-500X, Datecs FMP-55X, Datecs WP-50X, Datecs FP-700X, Datecs DP-150X, Datecs WP-25X, Datecs FP-700XE)
 • 1 – за Datecs (C модели – Datecs WP-50, Datecs DP-05, Datecs DP-05B, Datecs DP-05C, Datecs DP-25, Datecs DP-35, Datecs DP-150, Datecs DP-15)
 • 1 – за всички модели на Daisy и Incotex
 • без парола – за всички модели на Eltrade и ISL

3. Превключване на фискалното устройство в режим регистрация/продажби, логнати с парола

 

Настройка на фискално устройство в СУПТО

Опциите са достъпни от меню „Настройки“ → „Фискални устройства“.

Това е списък с фискалните устройства, с които работи вашия търговски обект. Всяко устройство може да бъде редактирано чрез клик върху неговото наименование (производител/модел). Тестовия режим е достъпен чрез меню „Тестване“. Добавянето на ново фискално устройство се осъществява чрез бутона „Добавяне“ в края на изведения списък.

Редакция на фискално устройство

Настройките за всяко фискално устройство са разделени в няколко основни групи, както следва:

Фискално устройство

В полето „Производител“ не може да се пише, от там се избира производителя на фискалното устройство, което използвате. Името и модела могат да бъдат ръчно въведени или да се използва функцията „Автоматично конфигуриране“, която извлича данни директно от самото устройство. Индивидуалният сериен номер на ФУ, обикновено се състои от 8 символа, за попълването на това поле също може да бъде използвана функцията „Автоматично конфигуриране“. Тази възможност е налична и за полето „Индивидуален номер на фискалната памет“.

Сървър

За сървър се въвежда IP адреса на машината, към която е свързано Вашето фискално устройство, като преди това е необходимо да посочите протокола на свързаност – HyperText Transfer Protocol (HTTP). Задължителен за попълване е и порта на сървърната машина. При използване на 1 фискално устройство на 1 работно място, за IP адрес би се ползвал localhost, а за порт 4444. Винаги е добра идея да направите справка с документацията от производителя на Вашето фискално устройство.

ВАЖНО: Сървърът, чрез който се осъществява комуникацията е специално разработен от производителя на фискалното устройство и е съобразен с изискванията на Наредба Н-18. Той осъществява комуникация на най-ниско ниво по протокол между уеб базирания софтуер и фискалното устройство, като гарантира надеждност и сигурност при преноса на данни. Без подобен сървър комуникацията между уеб браузър и фискално устройство е невъзможна, тъй като към момента на писане на това ръководство, не се предлагат фискални устройства с интерфейс за мрежова комуникация и вграден за целта сървър.

Свързаност през TCP/IP

Използвайки този метод, устройството е достъпно чрез набор от мрежови протоколи за комуникация и предаване на данни в цифров вид. Попълват се IP адреса на фискалното устройство, номер на порт и парола за достъп.

Свързаност през COM/сериен порт

Устройствата със сериен интерфейс се свързват към PS/2 или COM порт, чрез който получават логически подреден набор от команди. В случай, че фискалното устройство, което ползвате може да бъде достъпен през сериен порт, моля въведете неговия адрес в полето „Сериен порт“ (например COM3). Посочете скорост (bits per second), например 115200.

Допълнителни настройки

Като допълнителни настройки могат да се избират до 20 оператора и различни данъчни групи според нуждите.

Помощен софтуер

Различните производители на фискални устройства предоставят набор от софтуерни инструменти за работа и диагностика на техните продукти. В раздел „Помощен софтуер“ можете да намерите връзки за изтегляне или препратки към техните сайтове.

Тестване на фискално устройство (ФУ)

В режим на тестване се осъществява достъп до някои системни функции, като: дата и час, сериен номер, сума в каса, суми от последна бележка, четене на последна бележка, статус на ФУ, начини на плащане, плащане в кеш и програмиране на начините на плащане.

Също така налице са потребителски функции за номер на последно издадена бележка, дубликат на последна бележка, анулиране на бележка и затваряне на бележка.

Универсална библиотека за комуникация ErpNet.FP

Можете да изтеглите универсалната библиотека ErpNet.FP, която служи за комуникация на софтуера с фискалното устройство от тук:  ErpNet.FP като Windows услуга. След нейната инсталация тя се стартира автоматично като услуга. Всеки път при стартиране на Windows тя ще се зарежда автоматично. За да се уверите, че всичко е наред отворете браузъра, който използвате и въведете http://localhost:8001/ Ако библиотеката ErpNet.FP е инсталирана правилно ще се зареди следната страница с информацията за свързаните фискални устройства към компютъра. Ако фискалното устройство не е засечено, моля проверете дали то е включено в режим фискален принтер. Ако се прави връзка през bluetooth, тогава проверете дали са инсталирани драйверите на производителя за виртуален COM порт.

Важно: В момента тази библиотека работи само на следните операционни системи: Windows 32/64 bit, macOS 10.10 and up, Linux x64, Linux Arm. Android към момента не се поддържа. Под Android може да се работи единствено с устройствата на фирма Tremol. Устройствата, които поддържа библиотеката са: Datecs (http://www.datecs.bg), Tremol (https://www.tremol.bg), Daisy (https://daisy.bg), Eltrade (https://www.eltrade.com), Incotex (http://www.incotex.bg), ISL (http://isl.bg). Тя е тествана на следните устройства: Datecs DP-25, Datecs WP-50, Datecs FP-2000, Datecs FP-700X, Daisy CompactM, Eltrade A1, Tremol FP01-KL-V2, Tremol M20, Tremol S25, Incotex 300SM KL-Q, ISL5011S-KL.

 

Във формата за добавяне на фискално устройство на СУПТО в полето „ПРОТОКОЛ / БИБЛИОТЕКА“ изберете универсалния протокол ErpNet.FP, след което натиснете бутона „Автоматично конфигуриране“. Ако фискалното устройство е свързано с компютъра и то е било засечено в админ. панел на ErpNet.FP, останалите полета се запълват с информация, която получават автоматично от фискалното устройство. При неуспех и неуспешно разпознаване на фискалното устройство на екрана се поява съобщение за грешка и ви препоръчваме да помолите сервизния техник или фирмата, която обслужва вашите компютри да извършат тези настройки.

ErpNet.FP в Windows мрежа

Ако фискалното устройство ще се ползва в мрежа, в полето „Сървър“ вместо localhost въведете IP адреса на машината, на която е свързано. След това заредете http://IP-SERVER:8001 в браузъра, за да се уверите, че всичко е наред и се зарежда контролния панел на библиотеката. Не трябва да инсталирате библиотеката на другите компютри.

Заредете горния адрес и на другите компютри. Ако не виждате контролния панел, направете следната настройка във Windows Firewall на сървъра:

1. Отворете „Allow an app through Windows Firewall“ в контролния панел на Windows.

Allow an app through Windows Firewall

2. Изберете бутона за добавяне на софтуер в списъка „Allow another app…„.

3. Изберете файла ErpNet.FP.Server.exe, който обикновено се намира в C:\Program Files (x86)\ErpNet.FP\.

4. Маркирайте тези две настройки („Private“ и „Public„) и потвърдете.

5. След това опитайте да достъпите адреса http://IP-SERVER:8001 на другите компютри в мрежата.

Ако отново не виждате контролния панел, рестартирайте сървъра.